SLS


  • Stredoeurópska leibnizovská spoločnosť (SLS) je funkčnou a organizačnou súčasťou Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Unvierzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

  • Primárnym podnetom vzniku SLS ako špecializovaného vedecko-výskumného pracoviska bola absencia takejto špecializovanej vedecko-výskumnej organizácie s obsahovým a predmetným zameraním na štúdium filozofického a vedeckého odkazu G. W. Leibniza v stredoeurópskom priestore. Sekundárnym podnetom, vzorom a motívom vzniku SLS bola výzva existujúcich tzv. leibnizovských spoločností v západnej Európe (Société d´études leibniziennes de langue française v Paríži, Sociedad Española Leibniz v Madride, Sodalitas Leibnitiana v Toruni) a Leibniz Society of North America v Houstone a ďalších.

  • Poslaním SLS je na jednej strane vedecko-výskumná činnosť zameraná na štúdium filozofického a vedeckého odkazu G. W. Leibniza a na strane druhej zdieľanie výsledkov tejto činnosti v podobe odborných prednášok a seminárov pre študentskú obec a širšiu odbornú aj laickú verejnosť.


  • II. NÁPLŇ ČINNOSTI VEDECKOVÝSKUMNÉHO PRACOVISKA SLS  • Náplňou činnosti SLS je vedecký výskum filozofického a vedeckého odkazu (v oblastiach ako sú matematika, logika, fyzika) G. W. Leibniza, vychádzajúci z existujúcich edícií a zároveň najnovších edičných jednotiek - zobraných spisov tzv. Akademie Verlag tohto polyhistora. Keďže súborné vydanie Leibnizových prác ešte stále nie je definitívne ukončené, SLS si kladie za cieľ filozofickou a vedeckou analýzou pramenných prác Leibniza prispievať k čo najpodrobnejšiemu a najbohatšiemu porozumeniu jeho myslenia, jeho šírenia a propagácie. SLS sa okrem vyššie spomenutého cieľa bude venovať výskumu Leibnizovho myslenia v kontexte dejín filozofie (rôzne dejinno-filozofické interpretačné varianty). Realizátormi takto stanovenej činnosti sú kmeňoví pracovníci SLS pri Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ a  externí spolupracovníci - špecialisti predovšetkým z Centra teoretických studií Akadémie vied Českej republiky, UFR Faculté des lettres, Université Paris I a Paris IV Panthéon – Sorbonne, Francúzsko, Département de philosophie, Faculté des lettre, Université de Montréal, Kanada, Leibniz Gesellschaft v Hannoveri, Société d´études leibniziennes de langue Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.

  • V prostredí českej a Slovenskej republiky je konštatovaný akútny nedostatok prekladov Leibnizových prác do českého a slovenského jazyka. S cieľom odstránenia tejto disproporcie bude jednou zo základných činností SLS prekladateľská činnosť, zabezpečovaná kmeňovými členmi a externými spolupracovníkmi – špecialistami - z francúzskeho, nemeckého a latinského jazyka do jazyka českého a slovenského.

  • Rokovacím jazykom SLS bude slovenský, český, francúzsky a anglický jazyk.

  • Výstupy vedeckého výskumu SLS budú prezentované vo forme odborných konferencií, kolokvií a stretnutí spolupracovníkov, ako aj publikačných výstupov na rôznych úrovniach (odborné štúdie, monografie, kolektívne monografie, zborníky, časopisy a prekladateľská činnosť).

  • SLS bude zároveň v duchu permanentného vedeckého rastu sledovať obsahovo a predmetne ekvivalentné projekty zahraničnej proveniencie, adekvátne na nich reagovať. SLS je pripravená promptne a cieľavedome reagovať na výzvy na predkladanie projektov a žiadostí o grantové schémy.


  • III. SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI.  • SLS pri Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ plánuje spoluprácu s nasledujúcimi zahraničnými inštitúciami a organizáciami: